ingredient : whole-wheat, or gluten-free elbow macaroni